Αντιρρήσεις – Πρόδηλα Σφάλματα

ilverde

Η εταιρεία il Verde αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία αντίρρησης κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών, με αξιολόγηση και εκτίμηση των χαρακτηριστικών της έκτασης μελέτης, με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης καθώς και την αποστολή του φυσικού φακέλου στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ και την εκπροσώπηση στην αντίστοιχη Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Η εταιρεία μας έχοντας γνώσεις και εμπειρία στην τελείωση αντιρρήσεων και στη δασική νομοθεσία, παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Γεωγραφικός εντοπισμός και οριοθέτηση ιδιοκτησίας.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Εξέταση δικαιολογητικών.
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αντίρρησης και αίτησης πρόδηλου σφάλματος.
 • Δημιουργία φυσικού φακέλου αντίρρησης και πρόδηλου σφάλματος και αποστολή στο αντίστοιχο Σ.Υ.Α.Δ.Χ.
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας για την τεκμηρίωση της αντίρρησης.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών (ΕΠ.Ε.Α.) προς υποστήριξη της αντίρρησης.

Οι Δασικοί χάρτες θεσμοθετήθηκαν με το Ν.2664/1998. Οι Δασικοί χάρτες οριοθετούν και καταγράφουν τα δάση, τις δασικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις εκτάσεις άλλης μορφής. Η σύνταξη των Δασικών χαρτών γίνεται με βάση τις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 αλλά και πρόσφατες αεροφωτογραφίες.

Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Δασικός χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.


Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη.

Για τις εκτάσεις που δεν θα ασκηθεί αντίρρηση, θα γίνει άμεσα κύρωση. Ο Δασικός χάρτης μετά την κύρωση του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθίσταται οριστικός. και έχει πλέον πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Ο μόνος τρόπος πιθανής μεταβολής του είναι η προσφυγή στο Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για το λόγο αυτό ο πολίτης που θίγεται η ιδιοκτησία του από τον χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη,  επιβάλλεται  να προχωρήσει σε αντίρρηση.

Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε  αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που ορίσει η οικεία Διεύθυνση Δασών του κάθε Νομού. Για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες . Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνο ψηφιακά στον ειδικό ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε.


Για την υποβολή έγκυρης αντίρρησης:

 • Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,
  αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Αποδεικτικό ύπαρξης εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί της έκτασης υπό αντίρρηση
 • Να προσδιοριστούν οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών της έκτασης
 • Αποδεικτικό υποβολής του ειδικού τέλους αντίρρησης
 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Σε περίπτωση που τρίτος καταθέσει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εκτός από τα υποχρεωτικά στοιχεία κατά την υποβολή των αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερόμενος αντίρρησης έχει τη δυνατότητα:

 • Να επισυνάψει και να συνοδεύσει την αντίρρηση με Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας για την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση της
 • Να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο - Δασολόγο στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Το ύψος του ειδικού τέλους είναι ανάλογο της έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. (παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995), πέντε ευρώ (5,00€).

2) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., (εκτός του ως άνω σημείου 1), είκοσι ευρώ (20,00€).

3) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., σαράντα πέντε ευρώ (45,00€).

4) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., ενενήντα ευρώ (90,00€).

5) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00€).

6) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€).

7) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., επτακόσια ευρώ (700,00€)

8) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ (1.650,00€).Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532Β’), πρόδηλο σφάλμα ορίζεται οποιαδήποτε:

 • τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά,
 • παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο,
 • απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο,
 • λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών,
 • απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’),
 • απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
 • απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και
 • ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.

© Copyright 2023. Created by Meta|Web