Δασικοί Χάρτες

Οι δασικοί χάρτες θεσμοθετήθηκαν με τον ν.2664/1998. Στους χάρτες αυτούς γίνεται οριοθέτηση και καταγραφή των δασών, των δασικών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων καθώς και εκτάσεων άλλης μορφής.  Ως έτος βάσης για τον ορισμό των παραπάνω εκτάσεων λαμβάνεται υπόψη το έτος 1945 χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες εκείνης της εποχής και πρόσφατες αεροφωτογραφίες. Η εκπόνηση του δασικού χάρτη γίνεται μέσω φωτοερμηνείας των παραπάνω αεροφωτογραφιών.

Η εταιρεία μας έχοντας γνώσεις και εμπειρία στη φωτοερμηνεία και στη δασική νομοθεσία, παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • Γεωγραφικός εντοπισμός και οριοθέτηση ιδιοκτησίας
 • Εξέταση δικαιολογητικών
 • Υποβολή ηλεκτρονικών αντιρρήσεων
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Οι Δασικοί χάρτες θεσμοθετήθηκαν με το Ν.2664/1998. Οι Δασικοί χάρτες οριοθετούν και καταγράφουν τα δάση, τις δασικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις εκτάσεις άλλης μορφής. Η σύνταξη των Δασικών χαρτών γίνεται με βάση τις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 αλλά και πρόσφατες αεροφωτογραφίες.

Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Δασικός χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.


Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη.

Για τις εκτάσεις που δεν θα ασκηθεί αντίρρηση, θα γίνει άμεσα κύρωση. Ο Δασικός χάρτης μετά την κύρωση του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθίσταται οριστικός. και έχει πλέον πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Ο μόνος τρόπος πιθανής μεταβολής του είναι η προσφυγή στο Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για το λόγο αυτό ο πολίτης που θίγεται η ιδιοκτησία του από τον χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη, επιβάλλεται να προχωρήσει σε αντίρρηση.

Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που ορίσει η οικεία Διεύθυνση Δασών του κάθε Νομού.   Για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνο ψηφιακά στον ειδικό ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε.


Για την υποβολή έγκυρης αντίρρησης:

 • Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,
  αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Αποδεικτικό ύπαρξης εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί της έκτασης υπό αντίρρηση
 • Να προσδιοριστούν οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών της έκτασης
 • Αποδεικτικό υποβολής του ειδικού τέλους αντίρρησης
 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Σε περίπτωση που τρίτος καταθέσει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εκτός από τα υποχρεωτικά στοιχεία κατά την υποβολή των αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερόμενος αντίρρησης έχει τη δυνατότητα:

 • Να επισυνάψει και να συνοδεύσει την αντίρρηση με τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας για την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση της
 • Να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο (δασολόγο) στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Το ύψος του ειδικού τέλους είναι ανάλογο της έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. (παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995), δέκα ευρώ (10,00€).

2) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., (εκτός του ως άνω σημείου 1), σαράντα ευρώ (40,00€).

3) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα ευρώ (90,00€).

4) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€).

5) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€).

6) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια ευρώ (700,00€).

7) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400,00€)

8) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (3.300,00€).