Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ ή GIS) είναι πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται στη δημιουργία γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, για επιλεγμένη περιοχή μελέτης, οι οποίες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για τη διεξαγωγή χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο, με δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησής τους, σε ψηφιακό περιβάλλον.

 

Εφαρμογές των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)

Σχετίζονται με οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από γεωγραφικά δεδομένα αλλά και λειτουργίες ηλεκτρονικών συστημάτων όπως στη χαρτογραφική απεικόνιση, στη χωρική μοντελοποίηση, στη δημιουργία βάσεων δεδομένων στη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών καθώς και βάσεων δεδομένων βιοποικιλότητας, στη διαχείριση μετεωρολογικών δεδομένων κ.λπ.

Η εταιρεία il Verde ενδεικτικά αναφέρει ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρει παρακάτω:

  • Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων
  • Γεωαναφορά Δορυφορικών Εικόνων και Αεροφωτογραφιών
  • Ανάλυση και προσδιορισμός ορατότητας περιοχών και θέσεων
  • Χαρτογράφηση μεταβολών κάλυψης γης
  • Παραγωγή Χαρτών και Αποτύπωση Γεωγραφικών και άλλων Δεδομένων σε κάθε κλίμακα και μέγεθος
  • Εφαρμογές για το αστικό περιβάλλον (π.χ. Εκτίμηση επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και έργων, εκτίμηση σημαντικότητας έργων πρασίνου στον αστικό ιστό)
  • Εφαρμογές για το φυσικό περιβάλλον (π.χ. Πολυκριτηριακή ανάλυση για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, εκτίμηση κινδύνων σε πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές, Εκτίμηση επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και έργων στα φυσικά ενδιαιτήματα)

© Copyright 2023. Created by Meta|Web