Φωτογραμμετρία

Προϊόντα Φωτογραμμετρίας

Τα ψηφιακά φωτογραμμετρικά προϊόντα κατατάσσονται σε πρωτογενή, όπως ψηφιακά αρχεία (X,Y ή X,Y,Z), φωτογραμμετρικά διαγράμματα (οριζοντιογραφίες, ισοϋψείς), ορθοφωτογραφίες – ορθοφωτοχάρτες, ψηφιακά μοντέλα εδάφους και σε δευτερογενή, όπως χαρτογραφική επεξεργασία για δημιουργία 3D μοντέλων.

ilverde-erga-prasinou-Photogrammetry

Λογισμικά Επεξεργασίας

Τα ψηφιακά δεδομένα των περιοχών ενδιαφέροντος μοντελοποιούνται σε 2D Orthomosaics και 3D Modeling, μέσω του λογισμικού επεξεργασίας του Metashape της Agisoft και του Pix4Dmapper, που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία ilVerde για επαγγελματική χρήση, με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας.

Η χρήση των ως άνω λογισμικών, παρέχει πληθώρα πλεονεκτημάτων που καθιστά τη χρήση Drone ιδανική για παρακολουθήσεις και καταγραφή φυτικής βιοποικιλότητας και άγριας ζωής, των φυτικών διαπλάσεων, της βιομάζας, του ξυλαποθέματος, της υγείας ενός δάσους, της διάβρωσης του εδάφους, την παράνομη υλοτομία καθώς και για κλιματολογικές και γεωφυσικές μετρήσεις, παρέχοντας εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες για περιβαλλοντολογικές μελέτες. Εξειδικεύονται επίσης και στην χαρτογράφηση, την τοπογραφία, την ογκομετρική ανάλυση, την ενέργεια, τις αρχαιολογικές ανασκαφές, την εξόρυξη, κ.λπ., με μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις και τη συλλογή δεδομένων.

Η εταιρεία il Verde δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής χαρτογράφησης, αεροφωτογράφησης και αεροβιντεοσκόπησης με τη χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), για την φωτογραμμετρική αποτύπωση πρωτίστως σε δασικές εκτάσεις, πάρκα, αλσύλια και χώρους πρασίνου και δευτερευόντως σε εγκαταστάσεις όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Με την μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων, η εταιρεία μας παράγει υψηλής ακρίβειας και ανάλυσης τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, ορθομωσαϊκά, καθώς και νέφη σημείων, με σκοπό την εξαγωγή τους για την οπτική αποτύπωση και ανάδειξη του ερευνητικού σχεδίου.

Φωτογραμμετρία ονομάζεται η μέθοδος με την οποία προσδιορίζονται οι διαστάσεις ενός αντικειμένου με πλήθος φωτογραφιών, όπου μπορούν να ληφθούν είτε επίγεια, είτε υπέργεια. Η φωτογραμμετρία ξεκίνησε ως αναλογική, αργότερα μετά το 1970 συνέχισε ως αναλυτική και τέλος μετά το 1990 εξελίχθηκε σε ψηφιακή όπου παραμένει μέχρι και σήμερα.

ilverde-erga-prasinou-Photogrammetry
ilverde-erga-prasinou-Photogrammetry

Παραδοτέα αρχεία

  • Νέφος σημείων (Point cloud) σε μορφή .obj,.ply,.txt,.las,.laz,.e57,.cl3,.pts,.dxf,.u3d,.pdf,.pcd,.zip,.slpk,.oc3
  • Ψηφιακό μοντέλο Επιφάνειας (DSM) σε μορφή geo.tif
  • Ψηφιακό μοντέλο Εδάφους (DTM) σε μορφή geo.tif
  • Ψηφιακό μοντέλο Ύψους Θόλου (CHM) σε μορφή geo.tif
  • Ψηφιακό μοντέλο Υψομέτρου (DEM) σε μορφή geo.tif
  • Ορθομωσαϊκό στο επιθυμητό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς σε μορφή geo.tif, .png,.jpg,.jxl,.gpkg,.kmz,.zip,.mbtiles
  • Τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο (3D MODEL) σε μορφή .obj,.3ds,.wrl,.dae,.ply,.x3d,.stl,.abc,.fbx,.dxf,.osgb,.osgt,.glb,.u3d,.pdf,.xml,.kmz,.slpk,.zip,.tls
  • Ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και ισοϋψείς
  • Βίντεο παρουσίασης 4Κ & 1080p για social media
  • Αναλυτική έκθεση αναφοράς

© Copyright 2023. Created by Meta|Web