Με εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες για τον χειρισμό ζητημάτων μετά την κύρωση δασικών χαρτών.

Αναλυτικά η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34066/1025/29.3.2023 (ΑΔΑ: 63664653Π8-ΒΨΖ) εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Οδηγίες μετά την κύρωση δασικών χαρτών. 

ΣΧΕΤ:

  1. Τα άρθρα 17, 18, 19 και 20 του ν. 3889/2010. 
  2. Η 146776/2459/21.10.2016 ΥΑ «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1  εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» (Β’ 3532).
  3. Η 153394/919/21.04.2017 ΥΑ «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.» (Β’ 1366). 
  4. Η 64663/2956/03.07.2020 ΥΑ «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48  του ν. 4685/2020 (Α’ 92).» (Β’ 2773). 
  5. Η 165792/225/19.01.2018 εγκύκλιος «Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.» (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ). 

Με δεδομένες τις τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που επηρεάζουν την εξελικτική διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών καθώς και την αναμόρφωση των κυρωμένων δασικών χαρτών, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Αντιρρήσεις/αιτήματα προδήλων σφαλμάτων που υποβλήθηκαν πριν την εφαρμογή του ν. 4801/2021 αρθ. 39 παρ. 2 και τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναμόρφωσης/διόρθωσης στα πλαίσια της παραπάνω διάταξης, τα πολύγωνα των οποίων δεν αμφισβητήθηκαν εκ νέου με νέες αντιρρήσεις/πρόδηλα και τελικώς κυρώθηκαν, δεν προωθούνται με υπομνήματα προς τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), δεδομένου ότι οι επιτροπές δεν επιλαμβάνονται πλέον επί των εκτάσεων αυτών. Οι υποθέσεις αυτές αρχειοθετούνται.

Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται αιτήματα που ενώ ικανοποιήθηκαν, κατά τα παραπάνω, δεν έχουν κυρωθεί, θα προβείτε σε συμπληρωματική κύρωση.

Ομοίως, για τις εκτάσεις που εξαιρέθηκαν της κύρωσης λόγω υπαγωγής τους στις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 17 ν. 3889/2010 εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του άρθρου 44  παρ. 4 ν. 998/1979, μπορείτε να προχωρήσετε σε συμπληρωματική κύρωσή τους, αφού δεν συντρέχουν πλέον οι εκ της ανωτέρω διάταξης λόγοι εξαίρεσης. Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι, οι αποφάσεις αναδάσωσης αποτελούν αυτόνομες πράξεις προστασίας των δασικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές και δεν κρίνονται ως προς την απόφαση αναδάσωσης, από την ΕΠ.Ε.Α. (σχετ. 5).

2. Προκειμένου για την μετατροπή αιτημάτων απορριφθέντων προδήλων σφαλμάτων σε αντιρρήσεις, να σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (dasktim@gmail.com) στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, οι κωδικοί αίτησης (πεδίο Enstasi_ID  της γεωβάσης) για όσα οφείλεται η καταβολή ειδικού τέλους, δεδομένου ότι ολοκληρώθηκαν από τον φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του.

Για διευκόλυνσή σας, συνημμένα αποστέλλονται πίνακες με αιτήματα απορριφθέντων προδήλων σφαλμάτων, όπως εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων του ανωτέρω φορέα (αρχεία excel).

Κατόπιν των ανωτέρω, τα απορριφθέντα πρόδηλα, θα εμφανίζονται στη σχετική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, ως νέες «Προσωρινές» αντιρρήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα ενημερωθείτε σχετικά, προκειμένου να ειδοποιηθούν αναλόγως οι πολίτες για την καταβολή του ειδικού τέλους, ώστε να καταστούν «Υποβληθείσες» αντιρρήσεις.

Επισημαίνεται ότι η νέα αντίρρηση θα είναι ένα ακριβές αντίγραφο της αρχικής αίτησης προδήλου και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί από τον πολίτη (προσωρινή αντίρρηση). Ο ενδιαφερόμενος, εισέρχεται στην εφαρμογή με τον ίδιο τύπο κωδικών που χρησιμοποίησε για την καταχώρηση της αίτησης προδήλου σφάλματος (είτε κωδικούς κτηματολογίου, είτε κωδικούς taxis) και εντοπίζει τη νέα αντίρρηση στην επιλογή: Αντιρρήσεις Δασικού Χάρτη-> Οι αντιρρήσεις μου.

Ο υπολογισμός του ειδικού τέλους αφορά στο σύνολο του υποβληθέντος αιτήματος. Η καταβολή του ειδικού τέλους θα είναι δυνατή μόνο μέσω κάρτας πιστωτικού ιδρύματος. Η αντίρρηση θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του τέλους.

3. Αντιρρήσεις/αιτήματα προδήλων σφαλμάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί μεν αποφάσεις από τις ΕΠ.Ε.Α., περιλαμβάνονται, όμως, επί της αρχής στις περιπτώσεις που έχει τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. εξαιρεθείσες ιδιοκτησίες της εποικιστικής νομοθεσίας /statusd=96), εφόσον οι δασικοί χάρτες για τα εδαφικά τμήματα που αφορούν δεν έχουν αναμορφωθεί/διορθωθεί/κυρωθεί, οφείλεται να επανεξεταστούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αν δεν περιλαμβάνονταν οι τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου στο υπόμνημα της οικείας Δ/νσης Δασών και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την εξέταση του αιτήματος από την Επιτροπή.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις νεότερες διατάξεις του ν. 4819/2021, εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων των παρ. 5α και 5β άρθ. 3 του ν. 998/1979 έχει ήδη κριθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις (άρθρο 10 ν. 3208/2003), το θεματικό περιεχόμενο του δασικού χάρτη, οφείλεται να τροποποιηθεί επί της ουσίας από την ΕΠ.Ε.Α., σε KATHGORDX=ΑΑ και LANDTYPE=29. Η πληροφορία για το χορτολιβαδικό χαρακτήρα, μπορεί να διατηρηθεί στο πεδίο KATHGORAL1 [σχετικές και οι 114076/3247/26.11.2020,  115255/6217/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΗΚ4653Π8-ΒΔΕ) και 7786/411/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΒΩ4653Π8-ΥΥΑ) οδηγίες].

4. Η χωρική αρμοδιότητα των ΕΠ.Ε.Α. ακολουθεί τα όρια του οικείου δασικού χάρτη και δεν επηρεάζεται από τις χωρικές αρμοδιότητες των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών περί προστασίας και διαχείρισης των εκτάσεων δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα που καθορίστηκαν με την 283397/1983 (ΦΕΚ Β΄ 479) Απόφαση Υπουργού Γεωργίας (σχετική και η 170900/1631/18.07.2018 εγκύκλιος με ΑΔΑ: 94ΛΚ4653Π8-ΕΚΕ).

Στις περιπτώσεις αντιρρήσεων/προδήλων που κατά τμήματα εμπίπτουν σε όμορους δασικούς χάρτες, το υπόμνημα για την εξέταση του αιτήματος, θα προωθείται από την Διεύθυνση Δασών στην οποία κατ’ αρχήν παραδόθηκε ο φάκελος από το Σ.Υ.Α.Δ.Χ., ώστε να εξεταστεί από την οικεία ΕΠ.Ε.Α. Οι όμορες Διευθύνσεις Δασών, θα ανταλλάσσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη υπομνήματος για το σύνολο του αιτήματος (αντίρρηση/πρόδηλο).

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ΕΠ.Ε.Α., με διαφορετικό περιεχόμενο για την ίδια έκταση:

α) εφόσον οι επικαλύψεις εμπίπτουν στα όρια συμβατότητας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 της (2)  σχετικής ΥΑ, αυτές, μπορούν να διορθωθούν αυτεπάγγελτα με τη χρήση των κτηματολογικών διαγραμμάτων του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 («περαίωση κτηματογράφησης»), όπως ακριβώς περιγράφεται στο ίδιο Κεφάλαιο.

β) Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν αποφάσεις με μεγαλύτερης έκτασης επικαλύψεις, διαφορετικού θεματικού περιεχομένου, αυτές επαναπέμπονται στην χωρικά αρμόδια λειτουργούσα ΕΠ.Ε.Α., για εκ νέου επεξεργασία και έκδοση απόφασης, επαρκώς αιτιολογημένης, λαμβάνοντας υπόψη και μνημονεύοντας, τις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που αντίρρηση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις εξέτασής της (π.χ. έλλειψη έννομου συμφέροντος) δεν αποδίδεται χαρακτήρας στη στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠ.Ε.Α.».

Για τη διευκόλυνση του έργου των ΕΠ.Ε.Α., υπενθυμίζονται, εκ νέου, οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την 165792/225/19.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ) εγκύκλιο, αναφορικά με τη διαδικασία ομαδοποίησης αντιρρήσεων και αιτημάτων προδήλων σφαλμάτων. 

6. Στις περιπτώσεις που οι πολίτες δηλώνουν εγγράφως ότι δεν επιθυμούν την εξέταση του αιτήματός τους (αντίρρηση/διόρθωση προδήλου σφάλματος), το αίτημα αρχειοθετείται και για τα συγκεκριμένα πολύγωνα έχουν πλέον εφαρμογή τα άρθρα 17, 19 και 20 ν. 3889/2010.  Σημειώνεται ότι πριν την αρχειοθέτηση του αιτήματος, ο πολίτης ενημερώνεται απαραίτητα ότι ανάκληση της παραίτησης από την εξέταση του αιτήματος, δεν μπορεί να γίνει (παρ. 2  άρθρου 3 ν. 2690/1999).

7. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων/προδήλων, για το σύνολο των αιτημάτων ενός ΟΤΑ και αφού αποσταλεί ο συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8.2.8 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 της (2) σχετικής ΥΑ, θα διενεργείται αλληλογραφία με τα οικεία δασαρχεία ώστε να αποσταλούν τα λοιπά στοιχεία της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, προκειμένου να διορθωθούν αναλόγως τα επηρεαζόμενα πολύγωνα του δασικού χάρτη και να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα στο αρθ. 19 του ιδίου νόμου.

Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α. στο δασικό χάρτη, αυτή θα υλοποιείται ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα, συνολικά διορθούμενου και συμπληρούμενου του δασικού χάρτη και με τα λοιπά στοιχεία της παρ. 9 του άρθρου 17 ν. 3889/2010, κατά το στάδιο της κατά άρθρο 19 του ίδιου νόμου κύρωσής του. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη έχουν εφαρμογή οι παρ. 5 και 6 αρθ. 44 ν. 998/1979.

Για την διαδικασία της κύρωσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της (4) σχετικής ΥΑ, σε συνδυασμό με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 της (2) σχετικής ΥΑ.

8. Για τα τμήματα του κυρωμένου δασικού χάρτη που οφείλεται αναμόρφωση, ισχύει η παρ. 1 αρθ. 20 ν. 3889/2010. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να εξεταστούν αιτήματα αναμόρφωσης, αυτά πρέπει να είναι γεωχωρικά εξασφαλισμένα και σε ψηφιακή μορφή (π.χ. αρχεία txt/dxf/shp).

α) Για τα αιτήματα αναμόρφωσης που αφορούν σε διοικητικές πράξεις, έχει εφαρμογή η παρ. 1α) αρθ. 20 ν. 3889/2010 και η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ. 7 της (2) σχετικής ΥΑ.

Ειδικότερα, εφόσον στα αιτήματα αναμόρφωσης περιλαμβάνονται πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (της παρ. 7.2.β της παραπάνω ΥΑ), η εισήγηση θα προωθείται κατ’ αρχήν προς έγκριση στην Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, δια της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής. Στην εισήγηση, θα συμπεριλαμβάνεται αναλυτικό ιστορικό και περιγραφή της έκτασης προς αναμόρφωση (συντεταγμένες, απόσπασμα χάρτη με την υφιστάμενη κατηγορία μορφής/κάλυψης και τις επερχόμενες/αιτούμενες μεταβολές), καθώς και ο πλήρης φάκελος με τα στοιχεία της πράξης (π.χ. διαγράμματα, ταυτοποίηση έκτασης, αιτήματα πολιτών κλπ). Εφόσον για την ισχύ της παραπάνω πράξης απαιτείται δημοσίευση (π.χ. στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ειδικό δικτυακό τόπο ή στο πρόγραμμα διαύγεια), θα αναφέρεται ο αριθμός δημοσιότητας αυτής, χωρίς να αποστέλλεται η πράξη και η αναζήτησή της θα γίνεται από την υπηρεσία μας.

β) Για αιτήματα αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη, που αφορούν στις περιπτώσεις Β1 έως Β8 της (3) σχετικής ΥΑ (χωρίς διοικητική πράξη), οι εισηγήσεις (θετικές/αρνητικές), με συνημμένο το φάκελο της υπόθεσης (αίτημα πολίτη, τεχνική έκθεση κλπ) θα αποστέλλονται, δια της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, οι οποίες, επίσης, θα εκφράζουν αντίστοιχα τις απόψεις τους επί των αιτημάτων, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για έγκριση.

Επισημαίνεται ότι εφόσον διαπιστωθεί, με αφορμή υποβληθέν αίτημα, ότι απαιτείται διόρθωση ευρύτερης έκτασης, η εισήγηση θα περιλαμβάνει το ευρύτερο ή και όμορα πολύγωνα. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας και την ομαλή εξέλιξή της, οι εισηγήσεις θα περιλαμβάνουν, για κάθε έκταση απόσπασμα δασικού χάρτη με τις επερχόμενες/αιτούμενες μεταβολές, καθώς και ψηφιακό αρχείο (shapefile) και θα στέλνονται ομαδοποιημένες (π.χ. ανά ΟΤΑ), ξεκινώντας από τους ΟΤΑ με τα περισσότερα αιτήματα.

Κατά τη σύνταξη των εισηγήσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, για τις παραπάνω (α) και (β) περιπτώσεις, μπορεί να ζητούνται επικουρικά, στοιχεία ή και απόψεις από το οικείο Δασαρχείο.

γ) Στις περιπτώσεις που αίτημα αναμόρφωσης αφορά σε διοικητικές πράξεις για τις οποίες υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ως προς την θέση τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η βεβαίωση της εκδούσας αρχής έχει βαρύνουσα σημασία, σε σχέση με την τοποθέτησή τους επί των χαρτογραφικών υποβάθρων, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 18 ν. 3889/2010 και στην παρ. 8.2.3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 της (2) σχετικής ΥΑ, δηλαδή, θα προωθούνται στην ΕΠ.Ε.Α. με την ανάλογη εισήγηση, για λήψη σχετικής απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα προβαίνετε στην αναμόρφωση του δασικού χάρτη, αναμορφώνοντας όλα τα επηρεαζόμενα πολύγωνα [συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων της παρ. 7.2.α της (2) σχετικής ΥΑ] και το αναμορφωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, θα υποβάλλεται, δια της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής στον Γενικό Γραμματέα Δασών, προς έκδοση απόφασης κύρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, να ενημερώσουν αναλόγως τις οικείες ΕΠ.Ε.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Κ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ

 

Πηγή: dasarxeio.com