Με αφορμή την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο σύνολο σχεδόν της χώρας με εξαίρεση ορισμένων περιοχών της Αττικής που θα αναρτηθούν σταδιακά, προχωράει η διεξαγωγή υποβολής αντιρρήσεων.  Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις  που διαφοροποιούν τη διαδικασία.

Mε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ. Β 1491) καθορίζεται ατέλεια (δωρεάν) για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών

 • Τους ΟΤΑ Α΄ (δημοτικές) και Β΄ Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλλουν αντίρρηση κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών)
 • Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη  φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού και
 • Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω περιπτώσεις προστίθενται σε μια σειρά πέντε περιπτώσεων ατελούς υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες καθορίσθηκαν για πρώτη φορά με την ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» και συνεχίζουν να ισχύουν με βάση την ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017.  Οι ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις είναι:

 • Περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως
 • Περιοχών που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη  φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του εποικισμού
 • Περιοχών που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού
 • Περιοχών με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
 • Περιοχών με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού

Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων επί της ανάρτησης των δασικών χαρτών

H εκπόνηση μελέτης κατάρτισης του δασικού χάρτη είναι μία αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας παρά τις δικλείδες ασφαλείας και τους ελέγχους που εφαρμόζονται, μπορεί να συμβούν σφάλματα ή παραλείψεις με αποτέλεσμα να ζημιώνονται τα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων ή ακόμη και του Δημοσίου. Για το λόγο αυτό προβλέπονται οι διαδικασίες της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος και της υποβολής αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη.

Ως πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη χαρακτη-ρίζεται οποιαδήποτε προφανή:

 • Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει ή από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά
 • Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κλπ.) και το αντίστροφο
 • Απεικόνιση εμφανώς λανθασμένης αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο
 • Παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων
 • Λάθος αποτύπωση θεματικής επιφά-νειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών,
 • Απόδοση ως χορτολιβαδικής έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’)
 • Απόδοση ως χορτολιβαδικής έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατά-ξεις της δασικής νομοθεσίας
 • Απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και
 • Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ αρ. 3589/04.08.2021) η ΚΥΑ (74394/2692/04.08.2021) Β΄ 3589 που προβλέπει τη μείωση κατά 50% του ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Πλέον, το ειδικό τέλος για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

 Εμβαδόν έκτασης Νέα ποσά
α) έως 100m2 5 €
β) έως 1 στρ. 20 €
γ) 1 – 5 στρ. 45 €
δ) 5 – 10 στρ. 90 €
ε) 10 – 20 στρ. 175 €
στ) 20 – 100 στρ. 350 €
ζ) 100 – 300 στρ. 700 €
η) >300 στρ. 1.650 €

Επίσης, η ΚΥΑ προβλέπει ότι στις περι-πτώσεις των αντιρρήσεων που εξαιρούνται από την καταβολή τού ειδικού τέλους προστίθενται και οι αντιρρήσεις που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αρ. 64663/2956/03.07.2020 υπουργικής απόφασης (Β ́ 2773)».