Ενόψει της εξέτασης των 230.000 αντιρρήσεων επί των κυρωμένων δασικών χαρτών για το 90% της επικράτειας, το ΥΠΕΝ δίνει αυστηρή εντολή στις Δασικές Υπηρεσίες, να εφαρμόζουν τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που έχει εκδώσει. Οι βασικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ αφορούν στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών και στις προϋποθέσεις εξαίρεσης ιδιωτικών περιουσιών από το Δασικό Χάρτη.

«Η έκδοση των οδηγιών αυτών εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ήτοι ενδεικτικά την ασφάλεια δικαίου, την ενιαία εφαρμογή της σχεδιαζόμενης πολιτικής κάθετα και οριζόντια από τις αρμόδιες κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, καθώς και την αποτροπή φαινομένων άνισης μεταχείρισης διοικουμένων από διαφορετικές ερμηνείες της σχετικής νομοθεσίας από κάθε περιφερειακή υπηρεσία, σκοπούς που εξυπηρετεί και η πρόσφατη επιλογή του νομοθέτη για την μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέσω της κάθετης υπαγωγής των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ και τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δασών», τονίζει ο κος Αραβώσης στην νέα Oδηγία που εξέδωσε.

 

Ερωτήματα και αμφισβητήσεις

Οι Δασικές Υπηρεσίες ανά τη χώρα θέτουν ερωτήματα προς το ΥΠΕΝ για την εφαρμογή κρίσιμων ρυθμίσεων της δασικής νομοθεσίας ενόψει της εξέτασης των 230.000 αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Στο μεταξύ οι επίσημοι φορείς των δασολόγων,, μέλη των οποίων που κατά κύριο λόγο στελεχώνουν και διοικούν τις Δασικές Υπηρεσίες,  με επίσημες ανακοινώσεις τους (ΓΕΩΤΕΕ, ΠΕΔΔΥ κ.α.) έχουν θέσει σε αμφισβήτηση εγκυκλίους και οδηγίες της ΓΓ Δασών, ιδίως αυτές που αφορούν στην υποχώρηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δημοσίου έναντι ιδιωτών στους Δασικούς χάρτες.  Συγκεκριμένα:

Εκτάσεις χωρίς τίτλους του δημοσίου σε ιδιώτες

Αμφισβητήσεις και ερωτηματικά κατά κύριο λόγο έχουν δημιουργηθεί για την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δασών που δίνει εντολή στις Δασικές Υπηρεσίες να μην καταχωρούν στους δασικούς χάρτες και το Κτηματολόγιο δικαιώματα του δημοσίου για δασωμένους αγρούς, δάση, δασικές εκτάσεις για τις οποίες δεν διαθέτει το δημόσιο τίτλους, τονίζοντας ταυτοχρόνως ότι δασικές εκτάσεις χωρίς τίτλους του δημοσίου θεωρούνται ιδιωτικές.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος  ζήτησε την «άμεση ανάκληση της πρόσφατης Εγκύκλιου της Γενικής Γραμματείας Δασών για τις δασικές εκτάσεις» και υπογραμμίζοντας ότι: «σε περίπτωση μη ανάκλησης της εγκυκλίου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε είναι υποχρεωμένο να εξαντλήσει κάθε δικονομικό μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την προστασία των εκτάσεων αυτής της κατηγορίας που έχουν δημόσιο χαρακτήρα». Ανάλογες αντιδράσεις εκδηλώνονται και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων κλπ. 

Ακίνητα με οικοδομική άδεια

‘Άλλη οδηγία της γενικής γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος δίνει εντολή στις Δασικές Υπηρεσίες να εξαιρούν από τη δασική νομοθεσία και να βγάλουν από το δασικό χάρτη ακίνητα που έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια εφόσον παραμένει σε ισχύ, ανεξάρτητα από το εάν η βεβαίωση του Δασαρχείου τα έχει χαρακτηρίσει δασικά.

Στο αρχείο χιλιάδες αντιρρήσεις προδήλων σφαλμάτων

Παράλληλα το ΥΠΕΝ έδωσε οδηγίες να αρχειοθετηθούν  χιλιάδες αντιρρήσεις προδήλων σφαλμάτων, που υποβλήθηκαν πριν το 2021, για τις περιπτώσεις που ο δασικός χαρακτηρισμός ακινήτου δεν αμφισβητήθηκε με νέα αντίρρηση στους Δασικούς Χάρτες, όπως τελικώς κυρώθηκαν για το 90% της επικράτειας. Ταυτοχρόνως όσοι  είχαν υποβάλει αιτήσεις για πρόδηλα σφάλματα και απορρίφθηκαν θα έχουν νέα ευκαιρία για να αλλάξουν τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί η περιουσία τους στους Δασικούς Χάρτες, με πληρωμή του ειδικού τέλους.

Οδηγία να εφαρμόζονται οι Οδηγίες 

Σε αυτό το πλαίσιο ενώ διακυβεύονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα δημοσίου και ιδιωτών και έχει ξεκινήσει έστω με προβλήματα και καθυστερήσεις το έργο εξέτασης των αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες, η Γενική Γραμματεία Δασών, με νέο έγγραφο της προς τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και τις Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών δίνει Οδηγία να τηρούνται οι Εγκύκλιοι και οι Οδηγίες.

Η νέα Οδηγία της ΓΓ Δασών

Η νέα οδηγία, με τίτλο «Εφαρμογή οδηγιών / εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας», που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης έχει ως εξής:

-«Με αφορμή κάποια προφορικά ερωτήματα σε ότι αφορά την υποχρέωση απαρέγκλιτης υλοποίησης του περιεχομένου εγγράφων οδηγιών και απαντήσεων, επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, από τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του υπουργείου μας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Το άρθρο 27 παρ. 1 περ. ι) του π.δ. 32/2017 (Α’ ) ορίζει ως στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μεταξύ άλλων την ενιαία, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ασκούμενης δασικής πολιτικής και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση διαμέσου του συντονισμού, της καθοδήγησης για την άρτια εφαρμογή και του ελέγχου των έργων και εργασιών, δράσεων και προγραμμάτων που εκτελούν οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας και με αφορμή ερωτήματα διαφόρων υπηρεσιών εκδίδουμε κατά καιρούς οδηγίες και απαντήσεις, καθώς και εγκυκλίους για την ενιαία και ομοιόμορφη κατά το δυνατόν εφαρμογή των διατάξεων και των πολιτικών που αφορούν σε θέματα Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος αρμοδιότητάς μας (των οποίων η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπαλλήλων, στους οποίους απευθύνονται).

Η έκδοση των οδηγιών αυτών εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ήτοι ενδεικτικά την ασφάλεια δικαίου, την ενιαία εφαρμογή της σχεδιαζόμενης πολιτικής κάθετα και οριζόντια από τις αρμόδιες κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, καθώς και την αποτροπή φαινομένων άνισηςμεταχείρισης διοικουμένων από διαφορετικές ερμηνείες της σχετικής νομοθεσίας από κάθε περιφερειακή υπηρεσία, σκοπούς που εξυπηρετεί και η πρόσφατη επιλογή του νομοθέτη για την μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέσω της κάθετης υπαγωγής των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ και τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δασών.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση και υλοποίηση των εκδιδόμενων οδηγιών και απαντήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και των εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δασών, τυχόν δε ερωτήματα ή διευκρινίσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δέον όπως μας υποβάλλονται εγγράφως και ιεραρχικά, εκφράζοντας το κάθε επίπεδο διοίκησης τις απόψεις του».

Πηγή: ecopress