Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.» (Α΄ 78).

Πρόκειται για πολυσέλιδο νομοθέτημα με 275 άρθρα και επτά παραρτήματα που δέχθηκε έντονη κριτική τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από αρμόδιους φορείς. Σημαντικές διατάξεις του νέου νόμου έτυχαν προσχηματικής διαβούλευσης, μόλις τεσσάρων ημερών, εν μέσω του τριημέρου της Καθαρά Δευτέρας. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατηγορήθηκε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνιστά μνημείο πολύ κακής νομοθέτησης. Επίσης, πολλές από τις διατάξεις του είναι φωτογραφικές, αρκετές ελέγχονται για τη συνταγματικότητά τους καθώς και την τήρηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Από τον πίνακα περιεχομένων του ν. 5037/2023 παραθέτουμε ενδεικτικό απόσπασμα με ορισμένες περιβαλλοντικές και δασικές διατάξεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Άρθρο 180 Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011
 • Άρθρο 181 Διοικητική κύρωση σε παραγωγούς απαγορευμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσεως – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 18 ν. 4736/2020
 • Άρθρο 182 Ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικών ελέγχων στα στελέχη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4685/2020
 • Άρθρο 183 Υλοποίηση τεχνικών έργων από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 27 και παρ. 2 άρθρου 29ν. 4685/2020
 • Άρθρο 184 Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4685/2020
 • Άρθρο 185 Παράταση χρονικής ισχύος αποσπάσεων υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 • Άρθρο 186 Λειτουργία βάσης δεδομένων Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Προσθήκη παρ. 10α στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011
 • Άρθρο 187 Αποκλειστικότητα ανταποδοτικού δικαιώματος επαγγελματικής αλιείας κατοίκων παραλιμνίων Κοινοτήτων σε τεχνητές λίμνες

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Άρθρο 188 Ποινική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας – Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 2 και παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4830/2021
 • Άρθρο 189 Ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν προστατευτικά μέτρα, την αντιμετώπιση πυρκαγιών και τη διάνοιξη οδών, επί δασικών εκτάσεων – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 68 και παρ. 8 άρθρου 71 ν. 998/1979
 • Άρθρο 190 Αγροτικά αδικήματα κλοπής και υπεξαίρεσης – Αντικατάσταση άρθρου 37 ν. 3585/2007
 • Άρθρο 191 Αρμόδιο όργανο και διαδικασία επιβολής προστίμου για φθορές που προκαλούνται από ζώα – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 39 ν. 3585/2007
 • Άρθρο 192 Ευθύνη εξουσιαστών ζώων, πτηνών και μελισσών – Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 3585/2007
 • Άρθρο 193 Διατάραξη ροής αρδευτικών υδάτων – Αντικατάσταση άρθρου 41 ν. 3585/2007
 • Άρθρο 194 Κυρώσεις σε περίπτωση μετατόπισης οροσήμων – Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 3585/2007
 • Άρθρο 195 Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αγρονομικών διατάξεων – Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 3585/2007
 • Άρθρο 196 Αστική ευθύνη αγροτικών αδικημάτων – Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 3585/2007
 • Άρθρο 197 Κατάσχεση υλοτομικών προϊόντων – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 93 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 198 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων – Αντικατάσταση άρθρου 268 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 199 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 270 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 200 Ποινική δίωξη και πράξεις καταλογισμού – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 271 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 201 Παρακράτηση φόρου ή μισθώματος του Δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 272 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 202 Απαγόρευση βοσκής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 276 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 203 Παραβάσεις των περί ρητινοσυλλογής διατάξεων – Αντικατάσταση άρθρου 279 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 204 Κυρώσεις, επί παραβάσεων των περί ρητινοσυλλογής διατάξεων – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 286 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 205 Ποινές κατά των παραβατών των διατάξεων περί θήρας – Αντικατάσταση άρθρου 287 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 206 Διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων περί θήρας – Αντικατάσταση άρθρου 287Α ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 207 Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυνηγών – Αντικατάσταση άρθρου 287Β ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 208 Κατάσχεση και δήμευση μέσων παρανόμου θήρας – Αντικατάσταση άρθρου 288 ν.δ. 86/1969
 • Άρθρο 209 Καταργούμενες διατάξεις

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

 • Άρθρο 210 Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στην περιοχή «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του Δήμου Γαλατσίου Αττικής
 • Άρθρο 211 Αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων – Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010
 • Άρθρο 212 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010
 • Άρθρο 213 Εξαίρεση υποχρέωσης επισύναψης δασικού πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας – Λήψη υπόψη αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3889/2010
 • Άρθρο 214 Δασικές εκτάσεις σε χερσαία ζώνη λιμένα – Υλοποίηση οικοδομικών αδειών σε μη δασικού χαρακτήρα προστατευόμενες εκτάσεις – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979
 • Άρθρο 215 Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 998/1979
 • Άρθρο 216 Εκχερσωμένες εκτάσεις – Τροποποίηση άρθρου 47 του ν. 998/1979
 • Άρθρο 217 Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα ευρύτερων εκτάσεων, επί των οποίων υλοποιούνται τουριστικές πενδύσεις μεγάλης κλίμακας – σύνθετα τουριστικά καταλύματα, και εγκατάσταση Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (campings) – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 998/1979
 • Άρθρο 218 Εγκρίσεις επεμβάσεως για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και για σταθμούς αποθήκευσης – Προσθήκη παρ. 2α και τροποποίηση περ. Α παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
 • Άρθρο 219 Παράταση προθεσμίας περατώσεως διαδικασίας για επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος
 • Άρθρο 220 Νομιμοποίηση δαπανών για την αποκατάσταση φυσικής καταστροφής στη Βόρεια Εύβοια
 • Άρθρο 221 Επιχορήγηση Δασικών Συνεταιρισμών

Πηγή: dasarxeio.com