Νεότερα σχετικά με τις ενέργειες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ όσον αφορά στον συντονισμό των Διευθύνσεών της οι οποίες θα επωμιστούν την διαχείριση της επικείμενης υλοποίησης των δασικών υπομέτρων  M8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων, M8.2 Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο δασοκομικών συστημάτων, M8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, M8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, M8.6 Επεξεργασία – εμπορία δασικών προϊόντων και  M12.2 Δασικές περιοχές του Natura 2000 του ΠΑΑ 2014-2020.

Στη συγκρότηση «Ομάδας Συντονισμού» με σκοπό τη βέλτιστη συνεργασία και συντονισμό των Διευθύνσεών της, για την άσκηση – εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ορισμό της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και προς την κατεύθυνση της απρόσκοπτης και ταχύτερης υλοποίησης των εκχωρηθέντων μέτρων / υπομέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 (Μ 8.1, Μ8.2, Μ8.3, Μ8.4, Μ8.6 και Μ12.2), προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Η Ομάδα Συντονισμού αποτελείται από τους κάτωθι:

  1. Μπατμάνογλου Ρεβέκκα, ΠΕ Περιβάλλοντος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.
  2. Γιακουμή Ελένη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), Προϊσταμένη στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.
  3. Κούτλα Κατερίνα, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), υπάλληλος του Τμήματος Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών.
  4. Λούκα Βερενίκη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.
  5. Διαμαντόπουλο Γεώργιο, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), Προϊστάμενος στο Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και ΔΠ.

Έργο της ομάδας είναι:

1. Η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων για τροποποιήσεις – αναθεωρήσεις των Τεχνικών Δελτίων, καθώς και των κριτηρίων επιλογής και επιλεξιμότητας των σχετικών ανωτέρω εκχωρηθέντων μέτρων / υπομέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020.

2. Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για την διατύπωση απόψεων στη γραπτή διαδικασία για τη διαβούλευση των τροποποιήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και λοιπών θεμάτων στα πλαίσια λειτουργίας της «Επιτροπής Παρακολούθησης για το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», αναφορικά με τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας.

3. Η εισήγηση για κάθε άλλο σχετικό θέμα που απευθύνεται στον Συντονιστή της ομάδας, είτε από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, είτε από τις Διευθύνσεις, αρμόδιες για την υλοποίηση των σχετικών ανωτέρω μέτρων / υπομέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 στα πλαίσια των εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του άρθρου 2 Εδάφιο Α και του άρθρου 3 της ΚΥΑ Εκχώρησης (σχετικό12) και γενικότερα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αναφορικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας.

4. Η επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ( ΕΥΔ ΠΑΑ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ( ΕΥΕ ΠΑΑ).

5. Η επικοινωνία και συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / ΥΠ.Ε.Ν – Τομέας Περιβάλλοντος.

Η ομάδα δεν είναι αμειβόμενη και συνεδριάζει εντός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από σχετική πρόσκληση του Συντονιστή της ομάδας.

Στις συναντήσεις και εργασίες της Ομάδας, δύναται να συμμετέχουν κατά περίπτωση και στελέχη των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, καθώς και λοιπών αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών ή φορέων, εμπειρογνώμονες λοιπών φορέων, που διαθέτουν εξειδικευμένη σχετική τεχνογνωσία κλπ. για ειδικά θέματα, αναφορικά με την υλοποίηση των μέτρων, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή της Ομάδας.

Ο συντονισμός της ομάδας ανατίθεται στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής και εν απουσία αυτής στο νόμιμο αναπληρωτή της.

Πηγή: dasarxeio.com