Το ΤΑΙΠΕΔ και, ενεργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε προκαταρκτική διαβούλευση κατά τα άρθρα 46 και 47 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), μη δεσμευτική για το ΤΑΙΠΕΔ (και την Αναθέτουσα Αρχή), με σκοπό την προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, άνω των ορίων, με αξιολόγηση μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το Έργο «Εθνικό Σχεδίου Αναδάσωσης».

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Πρόγραμμα Προστασίας Δασών (Antinero II)» της δράσης με κωδικό 16849 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το συνολικό Έργο υποδιαιρείται, βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, σε τουλάχιστον επτά (7) τμήματα τα οποία θα ανατεθούν με διακριτές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/2016.Πρόσκληση-Διαβούλευσης_Αναδασώσεις_12052023_signed

Το εύρος προϋπολογισμού κάθε Τμήματος κυμαίνεται κατ’ εκτίμηση από 11.500.000,00 έως 17.500.000,00Ο πλέον ΦΠΑ.

Η προκαταρκτική διαβούλευση αφορά στους όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι δεν αποτελούν δεσμευτικούς όρους για το ΤΑΙΠΕΔ (και την Αναθέτουσα Αρχή). Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη διαβούλευση δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από το ΤΑΙΠΕΔ (και την Αναθέτουσα Αρχή), η οποία θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των όρων που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.
Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».

Οι όροι του διαγωνισμού έχουν τεθεί προς δημόσια διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s1 με μοναδικό κωδικό 23DIAB000026529 και ημερομηνία δημοσίευσης 15.05.2023.

 

Πηγή: dasarxeio.com