Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας

Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας

Στα πλαίσια υλοποίησης των αντιρρήσεων, πέραν των νομιμοποιητικών εγγράφων απαιτείται σε πλήθος περιπτώσεων η σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας. Η εταιρεία il Verde αναλαμβάνει τη σύνταξη φωτοερμηνείας που λειτουργεί ως αναπόσπαστο επιχείρημα για την υποστήριξη της ήδη προσκομισθείσας αντίρρησης.

Τι είναι η Φωτοερμηνεία

Τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας είναι η εξέταση συμβατικών ή τηλεμετρικών εικόνων, με στερεοσκοπική ή μονοσκοπική μέθοδο, για την ανάλυση ευρημάτων φωτογραμμετρίας, όπως η αναγνώριση του σχήματος, της διάστασης, της ακριβούς γεωγραφικής θέσης, των φυτικών διαπλάσεων, των οικημάτων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να καταλαμβάνουν οι αεροφωτογραφίες, που αποτελούν το βασικό μέσο της φωτοερμηνείας.

Σκοπός της Φωτοερμηνείας

Σκοπός της φωτοερμηνείας είναι η ορθότερη τεκμηρίωση της αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη, όσον αφορά την υφή, τον τόνο και κοινώς όσων εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, από το έτος 1945 μέχρι και σήμερα. Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται ο προσδιορισμός της έκτασης ως μη δασική, αναγνωρίζονται οι τύποι καλλιεργειών και μορφής βλάστησης, επιτυγχάνεται προσδιορισμός και εκτίμηση καλύψεων – χρήσεων γης και τέλος αποδεικνύεται η ύπαρξη ή μη κτισμάτων, δρόμων, μονοπατιών, ξερολιθιών, αναβαθμίδων και ούτω καθεξής.

Μεθοδολογία

Για τη σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας & Αυτοψίας αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο στοιχείο το οποίο δύναται να συμβάλει στην πληρότητα και την ακρίβεια της αξιολόγησης των διαχρονικών φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της έκτασης.

Οι βασικές εργασίες οι οποίες υλοποιούνται είναι οι εξής:

 • Συγκέντρωση κάθε διαθέσιμου υλικού χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης/γεωεπισκόπησης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), χρονοσειρές αεροφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών και δορυφορικών εικόνων.
 • Εξέταση συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, πράξεις της διοίκησης κ.λ.π. τα οποία τεκμηριώνουν το έννομο συμφέρον καθώς και την τυχόν ανθρώπινη δραστηριότητα εντός της έκτασης και την αξιοποίησή της για άλλου είδους χρήση πέραν της δασοκομικής.
 • Πραγματοποίηση εργασιών σε εξειδικευμένα λογισμικά Η/Υ, οι οποίες περιλαμβάνουν επεξεργασία και παρατήρηση του υλικού χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης/γεωεπισκόπησης, προκειμένου να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, η διαχρονική πορεία της φυτοκάλυψης, η παρουσία ανθρωπογενών στοιχείων και πιθανές αλλαγές στο ανάγλυφο της έκτασης.
 • Αυτοψία/ επίσκεψη στην έκταση για τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης, την εκτέλεση των απαιτούμενων μετρήσεων με τη χρήση επαγγελματικού GPS ακριβείας και τη συσχέτιση αυτών με τα παρατηρούμενα, στο υλικό τηλεπισκόπησης/γεωεπισκόπησης, στοιχεία.
 • Εξέταση των διατάξεων της δασικής κ.λ.π. νομοθεσίας, οι οποίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση.
 • Σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας & Αυτοψίας όπου
  α) εκθέτονται τα ευρήματα των φωτοερμηνειών και της αυτοψίας καθώς και των συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων και
  β) παρουσιάζεται αναλυτική τεκμηρίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα της έκτασης βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας. Η Τεχνική Έκθεση πλαισιώνεται από εικόνες/αποσπάσματα του υλικού τηλεπισκόπησης/γεωπισκόπησης όπου αποτυπώνονται τα όρια της υπό εξέταση έκτασης και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

Σημειώνεται ότι οι αεροφωτογραφίες γεωναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87 με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια όσον αφορά στη θέση της υπό εξέταση έκτασης και εξετάζονται τόσο μονοσκοπικά όσο και στερεοσκοπικά με τη χρήση ειδικών εργαλείων (στερεοσκόπια). Επιπλέον, παράγονται και εξετάζονται και ψηφιακά τρισδιάστατα στερεομοντέλα των γεωαναφερμένων αεροφωτογραφιών, των ορθοφωτοχαρτών και των δορυφορικών εικόνων.

Για το σύνολο των εργασιών γραφείου γίνεται χρήση του λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών QGIS Desktop και ArcGIS Pro, και του λογισμικού Τηλεπισκόπησης/Γεωεπισκόπησης SNAP. Τα αποτελέσματα των εργασιών παρουσιάζονται στο ΕΓΣΑ’87.

Τα κύρια υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι:

 • Χάρτης κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ
 • Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας
 • Αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ όλων των διαθέσιμων ετών λήψεως
 • Ορθοφωτοχάρτες του Ελληνικού Κτηματολογίου
 • Όρια χαρακτηρισμού Δασικού χάρτη
 • Δορυφορικές Εικόνες
Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας

© Copyright 2023. Created by Meta|Web