Στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε τη Παρασκευή 1/3 στη Βουλή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 998/1979.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 78, στις κατ’ εξαίρεση επιτρεπτές επεμβάσεις σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία προστίθενται οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας και περίθαλψης άγριων ζώων, όπως και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Δικαιούχοι της επέμβασης είναι το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν ως σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και πραγματοποιούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης των άγριων ζώων και των βιοτόπων τους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 εισάγεται ειδική μεταβατική ρύθμιση για τις εγκαταστάσεις κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, οι οποίες στερούνται έγκρισης επέμβασης. Συγκεκριμένα παρέχεται στους φορείς των ως άνω εγκαταστάσεων προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου προκειμένου να λάβουν έγκριση για την επέμβαση που έχουν πραγματοποιήσει. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, η νομιμοποίηση και ο εκσυγχρονισμός τους.

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 παρατείνεται έως 8.8.2020 η προθεσμία για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τα υφιστάμενα κτίρια και υποδομές που κατασκευάστηκαν χωρίς έγκριση εντός πάρκων και αλσών. Με διάταξη του ν. 4280/2014 ορίστηκε ότι οι κατασκευές αυτές εξαιρούνται της κατεδάφισης εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δόθηκε χρονικό διάστημα τριών ετών στους οικείους Ο.Τ.Α για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.