Στα πλαίσια ολοκλήρωσης αναρτήσεων των δασικών χαρτών η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας για την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση των αντιρρήσεων κατά του περιεχόμενου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη καθώς και την εκπροσώπηση ως τεχνικός σύμβουλος στις επιτροπές ΕΠ.Ε.Α.

Παρακάτω προβάλλεται η διαδικασία σύνταξης τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας που ακολουθεί το γραφείο μας. 

 

Για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας & Αυτοψίας αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο στοιχείο το οποίο δύναται να συμβάλει στην πληρότητα και την ακρίβεια της αξιολόγησης των διαχρονικών φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της έκτασης.

Οι βασικές εργασίες οι οποίες υλοποιούνται είναι οι εξής:
1)Συγκέντρωση κάθε διαθέσιμου υλικού χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης/γεωεπισκόπησης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), χρονοσειρές αεροφωτογραφιών, ορφοφωτοχαρτών και δορυφορικών εικόνων.
2)Εξέταση συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, πράξεις της διοίκησης κ.λ.π. τα οποία τεκμηριώνουν το έννομο συμφέρον καθώς και την τυχόν ανθρώπινη δραστηριότητα εντός της έκτασης και την αξιοποίησή της για άλλου είδους χρήση πέραν της δασοκομικής.
3)Πραγματοποίηση εργασιών σε εξειδικευμένα λογισμικά Η/Υ, οι οποίες περιλαμβάνουν επεξεργασία και παρατήρηση του υλικού χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης/γεωεπισκόπησης, προκειμένου να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, η διαχρονική πορεία της φυτοκάλυψης, η παρουσία ανθρωπογενών στοιχείων και πιθανές αλλαγές στο ανάγλυφο της έκτασης.
4)Αυτοψία/ επίσκεψη στην έκταση για τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης, την εκτέλεση των απαιτούμενων μετρήσεων με τη χρήση επαγγελματικού GPS ακριβείας και τη συσχέτιση αυτών με τα παρατηρούμενα, στο υλικό τηλεπισκόπησης/γεωεπισκόπησης, στοιχεία.
5)Εξέταση των διατάξεων της δασικής κ.λ.π. νομοθεσίας, οι οποίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση.
6)Σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας & Αυτοψίας όπου α) εκθέτονται τα ευρήματα των φωτοερμηνειών και της αυτοψίας καθώς και των συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων και β) παρουσιάζεται αναλυτική τεκμηρίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα της έκτασης βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας. Η Τεχνική Έκθεση πλαισιώνεται από εικόνες/αποσπάσματα του υλικού τηλεπισκόπησης/γεωπισκόπησης όπου αποτυπώνονται τα όρια της υπό εξέταση έκτασης και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.Σημειώνεται ότι οι αεροφωτογραφίες γεωναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87 με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια όσον αφορά στη θέση της υπό εξέταση έκτασης και εξετάζονται τόσο μονοσκοπικά όσο και στερεοσκοπικά με τη χρήση ειδικών εργαλείων. Επιπλέον, παράγονται και εξετάζονται και ψηφιακά τρισδιάστατα στερεομοντέλα των γεωαναφερμένων αεροφωτογραφιών, των ορθοφωτοχαρτών και των δορυφορικών εικόνων.

Για το σύνολο των εργασιών γραφείου γίνεται χρήση του λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών QGIS Desktop και του λογισμικού Τηλεπισκόπησης/Γεωεπισκόπησης SNAP. Τα αποτελέσματα των εργασιών παρουσιάζονται στο ΕΓΣΑ’87.
Τα κύρια υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι :
• Χάρτης κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ
• Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας
• Αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ όλων των διαθέσιμων ετών λήψεως
• Ορθοφωτοχάρτες έτους 1945, έτους 1960, περιόδου 2007-2009, περιόδου 2010-2011, περιόδου 2015-2016 του Ελληνικού Κτηματολογίου
• Όρια χαρακτηρισμού Δασικού χάρτη
• Δορυφορικές Εικόνες

Send comment